Privacy Policy

Privacy- en Cookieverklaring GGD GHOR Nederland

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 17 mei 2021 GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Uw privacy is voor GGD GHOR van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden;
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
mocht toestemming verplicht zijn;
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens
voor ons verwerken;

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij
ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van de website verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u. Het doel van deze website is het werven van personeel, meer specifiek artsen, voor op de vaccinatielocaties verdeeld over heel Nederland. Wanneer u interesse heeft en zich wil
aanmelden, dan wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende regionale GGD. Mogelijk worden op de website van deze regionale GGD ook uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie over hoe de regionale GGD omgaat met uw persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring van de betreffende regio. Voor het beheren van deze website en voor het gebruik van cookies (al dan niet met uw toestemming) worden uw persoonsgegevens verwerkt. Hieronder vindt u meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens die verwerkt worden;

– IP-adres
– Cookie-ID
– Website- en klikgedrag
– Refferer-URL
– E-mailadres (enkel wanneer u via e-mail contact met ons opneemt)

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

GGD GHOR Nederland deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

– wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
– dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
– u hier toestemming voor geeft;
– wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
– wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden
van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

– Cookiedienstverleners
– Softwareleverancier
– IT-leveranciers en -dienstverleners
– Marketingbedrijven

Om die dienstverlening te verlenen kan GGD GHOR Nederland uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). GGD GHOR Nederland doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

GGD GHOR Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die onder aan deze verklaring vermeld staan.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

– IP-adres
– Cookie-ID
– Website- en klikgedrag
– Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw
browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum
verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten;

– Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
– Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
– Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via de contactgegevens onder aan deze verklaring. Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen ten aanzien van de gegevens die via de website van een regionale GGD worden verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de betreffende regionale GGD. Raadpleeg voor de contactgegevens de privacyverklaring van de regionale GGD waar u uw verzoek wilt indienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@ggdghor.nl. Heeft u nog andere vragen of klachten over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Dan kunt u een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland: fg@ggdghor.nl.